DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Xã Quảng Thọ

Năm

Dữ liệu trồng trọt

Cây lúa

Diện tích theo kế hoạch:
5000 ha
Diện tích thực tế:
4800 ha

Cây sắn

Diện tích theo kế hoạch:
600 ha
Diện tích thực tế:
590 ha

Cây lạc

Diện tích theo kế hoạch:
600 ha
Diện tích thực tế:
600 ha

Cây ớt

Diện tích theo kế hoạch:
200 ha
Diện tích thực tế:
200 ha

Dữ liệu chăn nuôi

Chưa có dữ liệu

Dữ liệu thủy sản

Chưa có dữ liệu