Chọn địa chỉ xã của bạn

dự án xã thông minh sẽ đem đến cho bạn cuộc sống như thế nào ?

Xã thông minh là một cộng đồng xóm, thôn, xã ở các vùng nông thôn sử dụng các giải pháp trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số, tận dụng các thế mạnh và cơ hội của địa phương để phát triển bền vững. Qua đó, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn - thành thị, từng bước cải thiện các điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của khu vực nông thôn.

Việc triển khai mô hình Xã thông minh” gắn với tầm nhìn trong chiến lược phát triển khu vực nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn với mục tiêu cải thiện đời sống vùng nông thôn.

  • Điều hành chính quyền cấp xã hiệu quả hơn
  • Đảm bảo an sinh xã hội
  • An toàn trật tự ở nông thôn
  • Ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất

Đời sống thông minh

Nền kinh tế thông minh

Chính quyền thông minh

Dân cư thông minh