DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Xã Quảng Thọ

Năm

Dữ liệu trồng trọt

Cây lúa

Diện tích theo kế hoạch:
575.32 ha
Diện tích thực tế:
575.32 ha
Năng suất bình quân:
63.15 tạ/ha

Rau màu, khoai môn, đậu đỗ các loại

Diện tích theo kế hoạch:
295.6 ha
Diện tích thực tế:
295.6 ha
Năng suất bình quân:
220 tạ/ha

Dữ liệu chăn nuôi

Đàn lợn

401 con

Đàn bò

129 con

Đàn trâu

129 con

Đàn dê

21 con

Vịt, Ngan, Ngỗng

81 con

Dữ liệu thủy sản

13 ha

Diện tích thả ao

13 ha

Diện tích thả ao

0 ha

Diện tích nuôi lồng

Tổng diện tích nuôi: 13 ha

Số hộ nuôi thả ao: 0 hộ
Số hộ nuôi lồng: 25 hộ
Số lồng nuôi: 885 lồng