DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Xã Quảng Thọ

Năm

Dữ liệu trồng trọt

Cây lúa

Diện tích theo kế hoạch:
575.4 ha
Diện tích thực tế:
575.4 ha
Năng suất bình quân:
104.3 tạ/ha

Cây lạc

Diện tích theo kế hoạch:
276.7 ha
Diện tích thực tế:
276.7 ha
Năng suất bình quân:
54 tạ/ha

Rau màu, khoai môn, đậu đỗ các loại

Diện tích theo kế hoạch:
295.5 ha
Diện tích thực tế:
295.5 ha
Năng suất bình quân:
210 tạ/ha

Cây sen

Diện tích theo kế hoạch:
3.91 ha
Diện tích thực tế:
3.91 ha

Dữ liệu chăn nuôi

Đàn lợn

414 con

Đàn trâu

185 con

Đàn bò

97 con

Đàn dê

35 con

Vịt, Ngan, Ngỗng

82 con

Dữ liệu thủy sản

0 ha

Diện tích thả ao

0 ha

Diện tích thả ao

883 ha

Diện tích nuôi lồng

Tổng diện tích nuôi: 13 ha

Số hộ nuôi thả ao: 0 hộ
Số hộ nuôi lồng: 0 hộ
Số lồng nuôi: 0 lồng