DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Xã Quảng Thọ

Năm

Dữ liệu trồng trọt

Cây lúa

Diện tích theo kế hoạch:
574.8 ha
Diện tích thực tế:
574.8 ha
Năng suất bình quân:
67.76 tạ/ha

Cây lạc

Diện tích theo kế hoạch:
276.7 ha
Diện tích thực tế:
276.7 ha
Năng suất bình quân:
58 tạ/ha

Rau màu, khoai môn, đậu đỗ các loại

Diện tích theo kế hoạch:
295.6 ha
Diện tích thực tế:
295.6 ha
Năng suất bình quân:
220 tạ/ha

Dữ liệu chăn nuôi

Đàn lợn

352 con

Đàn trâu

181 con

Đàn bò

90 con

Đàn dê

20 con

Vịt, Ngan, Ngỗng

85 con

Dữ liệu thủy sản

0 ha

Diện tích thả ao

0 ha

Diện tích thả ao

889 ha

Diện tích nuôi lồng

Tổng diện tích nuôi: 13 ha

Số hộ nuôi thả ao: 0 hộ
Số hộ nuôi lồng: 0 hộ
Số lồng nuôi: 889 lồng